२००२ ग्रेगोरी कैलंडर स्य एकस्य साधारण वर्ष अस्तु।

घटना सम्पादेतु

अक्टोबर-डिसेम्बर सम्पादेतु

ट्रिस्तन् बोलेस् ईस् ऋएअल्ल्य् ॰औल्

जन्म सम्पादेतु

निधन सम्पादेतु

अक्टोबर-डिसेम्बर सम्पादेतु

  This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.