विक्रमोर्वशीयम्

PAGE NAME विक्रमोर्वशीयम् एका कालिदासेन लिखाती नाटयय आसित्। ईमा कथा सन्निस्सित पुरुरवा च उर्वशीस्स वैदिकप्रेमचरित्र अत्थि।

पुरुरवा उर्वशीस्स चित्त