मकाजी मेघपर मूलिका पाठसाला

मकाजी मेघपर मूलिका पाठसाला एका मूलिका पाठसाला अत्थि, ईमा पतिठ्ठापित अंतो मकाजी मेघपर ग्राम। ईमा एका गुजराती मज्झिम पाठसाला अत्थि।

CoAMMp.png
MMeghpar FLAG.jpg