फर्मियम

फर्मियम एकम् तत्त्वस्ति।

फर्मियम आण्विय अनुदश्श