क्श्हतरिय

क्श्हतरिय (गिरीवाण: क्षत्रिय), चतवरिणस्स वेदिक वरिणआशरिम अनुसार द्देम् व बोधि ध जयिन वरिणआशरिम अनुसार कंम् वरिण स्ह। आरिय समाजन्ना कश्हतरियस्स सथान राजा, योधि पि रकश्हक सदरुश स्ह।[१] देव शरि राम, किशन, बुध ध महाविर सरिव क्श्हतरिय कुल वंशज अस्ह। वेदिक गरिंथन्ना देवातस्से क्श्हतरिय वरिणित स्ह।

गउतम बुध, शाकिय क्श्हतरिय।.[२]

संदरिभEdit